Al Barsha Pond Park

Al Barsha Pond Park - 23. March. 2018